คณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าชเรือนกระจก ลงพื้นที่สำรวจการจัดทำถังขยะเปียก บ้านทุ่งแก หมู่ที่ ๒ ตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ตามนโยบายทีรัฐบาลกำหนด

Admin

Share: