วันพุธที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ออกให้บริการรับชำระภาษี บ้านทุ่งมน หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๑๑ ณ ศาลาประชาคม ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: