วันจันทร์ที่ ๑๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เพื่อกำหนดสมัยประชุมและให้ความเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น และรับทราบการรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

admin

Share: