การแข่งขันกีฬา “ทุ่งแกเกมส์” ครั้งที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ สนามโรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา โดยมีนายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ในนามประธานจัดการแข่งขันเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขันกีฬา ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้อำนวย รพสต. บ้านดอนสร้างไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนชัยวิทยา คณะครูอาจารย์โรงเรียนในเขตตำบลทุ่งแกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชน เยาวชน ในเขตตำบลทุ่งแกร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

Admin

Share: