วันอังคารที่ ๔ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประพันธ์ สว่างศรี นายอำเภอเจริญศิลป์ กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ครั้งแรก เพื่อดำเนินการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ตามข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

admin

Share: