วันอังคารที่ ๒๓ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวัชรา ยวดทอง นายอำเภอเจริญศิลป์ ให้การต้อนรับว่าที่ร้อยตรี รวยรุ่ง ใครบุตร ปลัดจังหวัดสกลนคร/ประธานกรรมการ และคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานตามโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จังหวัดสกลนคร ณ แปลงสาธิตศูนย์การเรียนรู้นายโสวัฒน์ กุดทองดี บ้านทุ่งมนหมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยมีนายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก พร้อมคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับครั้งนี้ด้วย

Admin

Share: