วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.ทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบ ระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก รณรงค์ประชาสัมพันธ์การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายใต้โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนในตำบลบโดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหัวหน้าทีมปฏิบัติการ และข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม รวมทั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ร่วมกิจกรรม ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน #ขยะอินทรีย์ลดโลกร้อน

admin

Share: