วันพุธที่ ๒๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตำบลทุ่งแกและทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับทวนสอบระดับตำบล ครั้งที่ ๒ เพื่อระดมความคิดและร่วมปรึกษาหารือตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อให้ประชาชนในตำบลทุ่งแกมีความรู้ความเข้าใจและวิธีการจัดการขยะเปียกในครัวเรือนให้ถูกวิธีและมีถังขยะเปียกครบทุกหลังคาเรือน

admin

Share: