วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ วาระ ๑ ขั้นรับหลักการ

Share:

Author: admin