วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. น. นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม แก้ไขและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๘) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

admin

Share: