วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม แก้ไขและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๘) และข้อราชการอื่นๆ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

admin

Share: