วันพุธ ที่ ๒๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนสร้างไพร อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านดอนสร้างไพร หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งแก

admin

Share: