วันที่ 10 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4 บ้านโสก หมู่ที่ 8 บ้านโคกไชยวานน้อย หมู่ที่ 9 และบ้านวังอ้อยหนู หมู่ที่ 10 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2566 เพื่อป้องกันการเกิดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

admin

Share: