วันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เสริมสร้างวัฒนธรรมมหาดไทยใสสะอาด “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด” จะต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ จะปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต

admin

Share: