วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้ประชุมซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

Share:

Author: admin