วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสร้างไพร และ อสม.ในตำบลได้จัดทำโครงการรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยการพ่นหมอกควัน ณ บ้านดอนสร้างไพร หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งแก

Share: