วันจันทร์ที่ ๑๘ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์ โดยท่านนายอำเภอเจริญศิลป์เป็นประธาน ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๖ แห่ง ในอำเภอเจริญศิลป์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีและกระชับความสัมพันธ์อันดีของชาวท้องถิ่นในการประสานความร่วมือการทำงานให้เกิดความคล่องตัวและสนองต่อความต้องการของประชาชน

admin

Share: