วันพุธ ที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐) ฉบับที่ ๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

admin

Share: