วันศุกร์ที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแดง อำนาจ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานเปิดอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลทุ่งแก “การเรียนรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ“ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนดอนชัยวิทยา ผอ.สนิท เชื้อเพชร นำนักเรียนมัธยมต้น ๑-๓ เข้ารับการอบรม และได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากโรงเรียนเจริญศิลป์โพธิ์คำอนุสรณ์ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก คณะครู อาจารย์ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้

admin

Share: