วันศุกร์ที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance” คนไทยไม่ทนต่อการต่อการทุจริต เพื่อร่วมรับมอบประกาศเกีรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครรัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

Share: