วันที่ 15-26 พฤษภาคม พ.ศ.2566 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้และออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อบริการและอำนวยความสะดวก รวดเร็วให้แก่ประชาชนทุกหมู่บ้าน ในเขตตำบลทุ่งแก

admin

Share: