วันอังคารที่ ๑๗ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เพื่อรับทราบการรายงานการรับ – การจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และขัอราชการอื่นๆ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

admin

Share: