รับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก รับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับผ่านดีเยี่ยม ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

admin

Share: