วันอังคารที่ ๑๘ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐) ฉบับที่ ๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

admin

Share: