วันที่ ๑๐ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระดับอำเภอ โดยนายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก และนายก อปท.ในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่รับปิดชอบ (Admin)เข้าร่วมสะท้อนปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งรับฟังแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมินให้สูงขึ้น ณ ห้องประชุมอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: