วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก จัดอบรมโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี…ชีวีเป็นสุข โดยมีนายวิจารณ์ มุทาพร นายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานเปิดการอบรม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสร้างไพร ตำบลทุ่งแก โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาตำบลทุ่งแก ร่วมเป็นเกียรติในการอบรมครั้งนี้

admin

Share: