วันจันทร์ที่ ๑๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู (ประชาสามัคคี) เป็นประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ ออกประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และให้คำแนะนำคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: