คณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าชเรือนกระจก ลงพื้นที่สำรวจการจัดทำถังขยะเปียก บ้านโสก หมู่ที่ ๘ ตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ตามนโยบายทีรัฐบาลกำหนด

admin

Share: