โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันศุกร์ที่ ๑๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานในการประชุมแนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสร้างไพร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: