วันจันทร์ที่ ๒๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เรื่อง รายงานทางการเงินประจำปี รายงานแผนดำเนินงาน รายงานขอความเห็นชอบข้อบัญญัติตำบล และเรื่องอื่นๆ

Share:

Author: admin