วันอังคารที่ ๒๔ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสร้างไพร โดยท่าน ผอ.นิตยา อ้วนอินทร์พร้อมกับเจ้าหน้าที่ รพสต. ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) ผู้นำชุมชน และสมาชิกสภาหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ออกเยี่ยมให้กำลังใจและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้นและพร้อมแนะนำการออกกำลังกายที่ถูกวิธีและเหมาะสมกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส บ้านดอนสร้างไพรและบ้านทุ่งแก

admin

Share: