วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. -12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 และบ้านดอนสร้างไพร หมู่ที่ 1 และภาคบ่าย เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ออกให้บริการบ้านหนองจาน หมู่ที่ 6 และบ้านทุ่งแก หมู่ที่ 2 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2566 เพื่อป้องกันการเกิดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

admin

Share: