องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกดำเนินการรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสร้างไพรและอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ทุกหมู่บ้าน ฉีดพ่นหมอกควัน ป้องกันไข้เลือดออกทุกหมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

Share:

Author: admin