วันที่25/6/63คณะบริหาร ผอ.กองช่าง ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยช่างสำรวจจากกรมทรัพยากรย์น้ำอุดรธานีได้ออกสำรวจอ่างเก็บน้ำวังอ้อยหนูเพื่อหางบประมาณขุดลอกและช่อมแชมประตูน้ำพร้อมครองส่งน้ำเพื่อแก้ใขปัญหาความเดีอดร้อนของพี่น้องชาวตำบลทุ่งแกและข้างเคียงครับ

วันที่25/6/63คณะบริหาร ผอ.กองช่าง ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยช่างสำรวจจากกรมทรัพยากรย์น้ำอุดรธานีได้ออกสำรวจอ่างเก็บน้ำวังอ้อยหนูเพื่อหางบประมาณขุดลอกและช่อมแชมประตูน้ำพร้อมครองส่งน้ำเพื่อแก้ใขปัญหาความเดีอดร้อนของพี่น้องชาวตำบลทุ่งแกและข้างเคียงครับ

Share:

Author: admin