Posted in จดหมายข่าว

รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน ประจำวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 07.00 น.

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี ๒๕๖๗

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน ประจำวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 07.00 น.

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน ประจำวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 น.

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 น. ระดับฝุ่น PM 2.5 วัดได้ : 9.3 µg/m3 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศดีมาก ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) วัดได้ : 51 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศปานกลาง

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 น. ระดับฝุ่น PM 2.5 วัดได้ : 11.5 µg/m3 >> อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศดี ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) วัดได้ : 55 >> อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศปานกลาง

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบบริการ e – Service

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

Continue Reading...