หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.ประกาศการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล

2.ประกาศ เรื่องการบรรจุแต่งตั้งบุคลากร

3.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3.1.แผนพัฒนาบุคลากร2563

4.ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน

5.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

ประกาศ ก.ถ. เรื่องการกำหนดหลักสูตรการพัฒนา

ประกาศ ก.จ. ก. ถ. และ ก. อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไป

ประกาศ ก. ถ.กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคล

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก. อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไป

ประกาศ ก_กลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนด

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล

ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากร2562

Share:

Author: admin