ปรับแผนอัตรากำลัง-3-ปี-2558-2560-ปรับเข้าสู่ระบบแท่ง

1. แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) ฉบับแก้ไขเข้าระบบแท่ง
5 ข้อ 8 โครงสร้างส่วนราชการ 8.1+8.2
6 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ระบบแท่ง)
ตัวอย่างประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง-ของ-อบต.นาแขม-59
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ รายงานการประชุมแผนอัตรากำลังปรับลด 16 มีนา
หนังสือส่งขอความเห็นชอบปรับปรุงแผน ส่งมีนา59

Share:

Author: admin