You are here: Home > ข่าวประกวดราคา > ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บ้านนายนิรันด์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ม.4 ข้างโรงเรียน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ม.5

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ม.6

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ม.8

ประมาณการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านโสก สายหน้าบ้านนายบุญส่ง

สำเนาของ ประมาณการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านนางแสงดาว(ต่อจากเดิม)

สำเนาของ ประมาณการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านนานายนิรัน (วังม่วง) (ต่อจากเดิม)

สำเนาของ ประมาณการก่อสร้าง ถนน คสล.แยกซอยข้างโรงเรียดอนชัย (ต่อจากเดิม)

สำเนาของ ประมาณการก่อสร้าง ถนน คสล.แยกซอยประปาไปหนองบัวแพ (ต่อจากเดิม)

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS