Posted in การจัดซื้อจ้าง/จัดหาพัสดุ ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

รายงานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มค.-มี.ค.2563))

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) 7

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562)

Continue Reading...