Posted in ข่าวประกวดราคา

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มค.-มี.ค.2563))

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) 7

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบ้านนางมะลิวัลย์ บ้านวังอ้อยหนู หมู่ที่ 10

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้านนายอินทวา

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร สนง.อบต.ทุ่งแก

Continue Reading...