Posted in การจัดซื้อจ้าง/จัดหาพัสดุ ข่าวประกวดราคา

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจ้าง/จัดหาพัสดุ ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) 7

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบ้านนางมะลิวัลย์ บ้านวังอ้อยหนู หมู่ที่ 10

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้านนายอินทวา

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร สนง.อบต.ทุ่งแก

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายหนองจาน

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มิถุนายน 2562

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านหนองจาน

Continue Reading...