รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี (1)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
ข้อ-11-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประ

รายงานผลการดำเนินงานรอบ62

คำนำ-สารบัญ-เม.ย.60-Copy ปกใน-เม.ย.60ทุ่งแก ภาคผนวก ส่วนที่-1-บทนำ (1) ส่วนที่-2-แผนยุทธศาสตร์ฯ-เม.ย.60-หน้า-16-31 ส่วนที่-3-ผลการติดตามฯ-ตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน-เม.ย.60-หน้า-32-42 ส่วนที่-4-และส่วนที่-5-ผลการติดตามฯ-ตามแบบอื่น-1-3ฯ-เม.ย.60-หน้า-43-51 ส่วนที่-5-สรุปผล-e-plan-ทุ่งแก ส่วนที่-6-ผลการติดตามทรัพย์สิน-หน้า-53-61 (1) ส่วนที่-7-ผลการวิเคระห์สภาพแวดล้อม-หน้า-62-64 ส่วนที่-8-สรุปรายงานผลและเสนอความเห็น-หน้า-65-69 ส่วนที่-9-ประมวลภาพผลการดำเนิน-หน้า

admin

Share: