You are here: Home >Archive for the ‘ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ’ Category

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำไตรมาส

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส4 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

ข้อบัญญัติตำบล

ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้อบัญญัติ-ปี-2561- […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS