ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

admin

Share: