Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ฝุ่นละออง pm2.5

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ประจำปี พ.ศ.2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เรื่อง รับรองรายงานการเงิน สำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การขยายระยะเวลา ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศขยายการจัดเก็บภาษี ปี 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Continue Reading...