ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ

admin

Share: